Algemene Voorwaarden WP Website Maken (WPWM)

Bijgewerkt: 20 mei 2018

Een vertaling van de voorwaarden kan worden aangevraagd via info@wpwm.nl – A translation of these conditions can be requested via info@wpwm.nl

Algemene voorwaarden van WP Website Maken (WPWM) – leverancier van WordPress Websites, domein registratie en hosting van websites.

WPWM is een VOF met twee kantoren te weten kantoor Alphen aan den Rijn kantoorhoudend aan het adres Jac. P. Thijsseweg 4, 2408 ER Alphen aan den Rijn en kantoor Laren, kantoorhoudend aan het adres Hanrathsingel 14, 1252 AE Laren.

WPWM is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer: 63.90.71.35

1. Definities

1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WPWM wordt gesloten.

2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per electronic mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van WPWM.

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WPWM.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor WPWM niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege WPWM gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door WPWM schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door WPWM heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

3. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

4. Bij duurovereenkomsten mag de gebruiker jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. De gebruiker informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant het door WPWM toegestuurde contractformulier ingevuld en ondertekend retour stuurt of anderszins wanneer WPWM de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.

2. Uitzondering hierop vormen real-time overeenkomsten. Real-time overeenkomsten komen direct bij aanvaarding van de dienst of het product op de website van WPWM tot stand. Bij deze overeenkomstvorm heeft de particuliere contractant zeven dagen annuleringsrecht. Dit geldt uitdrukkelijk niet voor domeinnamen, aangezien deze tot stand zijn gekomen op specificaties van de contractant.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

2. De overeenkomst wordt automatisch met 12 maanden verlengd indien niet uiterlijk 3 maanden voor de ommekomst van de dan lopende termijn schriftelijk en aangetekend is opgezegd. Dit geldt voor alle producten en diensten van WPWM. Het contract wordt ontbonden indien de contractant aan de bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.

3. WPWM kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien contractant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens WPWM niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. WPWM heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindiging indien:

• contractant in staat van faillissement is verklaard;
• contractant surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
• contractant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
• WPWM redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van contractant (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.
• Wederpartij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft WPWM het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

• de contractant oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
• de contractant informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
• de contractant informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
• de contractant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd

1. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WPWM zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
2. Als opdrachtgever zijn redelijke verplichtingen en medewerking en/of in de planning opgenomen verplichtingen niet nakomt wordt de verplichting
van WPWM tot het uitvoeren van werkzaamheden automatisch opgeschort. Opdrachtgever en WPWM maken in dat geval een nieuwe planning ter
vervanging van de in de offerte opgenomen planning.
3. Opdrachtgever is gehouden tijdens de uitvoering van werkzaamheden gevraagd en ongevraagd tijdig feedback te geven. Het uitblijven van gevraagde feedback leidt tot opschorting van de verdere werkzaamheden van WPWM. Het uitblijven van tijdige ongevraagde feedback kan leiden tot extra werkzaamheden. De extra kosten daarvan worden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Binnen dertig dagen na voltooiing van de werkzaamheden door WPWM heeft opdrachtgever de gelegenheid om op-of aanmerkingen voor een
revisieronde aan te leveren. De op-of aanmerkingen moeten in één keer in één document of e-mail worden geleverd. Daarbij bestaat geen recht op toevoeging van nieuwe of andere functionaliteiten die geen onderdeel van de overeenkomst uitmaken. Indien opdrachtgever niet aan de in dit lid omschreven verplichting voldoet is WPWM gerechtigd op-of aanmerkingen niet te verwerken, althans de extra kosten die gemoeid zijn met het in meerdere tijdvakken aanpassen van
het resultaat van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het gebruikelijke tarief van WPWM

7. Overmacht

1. WPWM is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

8. Prijzen

1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. WPWM heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan contractant bekend gemaakt. Contractant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

3. De contractant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. De contractant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Ongebruikt dataverkeer kan niet worden overgedragen naar de volgende maand. Bij overschrijding van het dataverkeer worden een extra kosten in rekening gebracht.

9. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van WPWM.

2. WPWM stuurt contractant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt WPWM het recht de website (tijdelijk) stil te leggen.

4. Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan WPWM kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WPWM een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

6. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een periodieke automatische incasso, waartoe contractant WPWM bij aanvang van de overeenkomst of op een later tijdstip heeft gemachtigd.

7. In geval van automatische incasso dient contractant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

8. Contractant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van contractant niet kan worden geïncasseerd of niet aan WPWM is voldaan.

9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt WPWM administratiekosten in rekening. De contractant is dan tevens incassokosten verschuldigd.

10. Indien WPWM aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de contractant verhaald.

10. Eigendomsvoorbehoud
1. Het door WPWM vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van WPWM.

11. Persoonsgegevens

1. De contractant geeft met het aangaan van de overeenkomst toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

1. WPWM is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WPWM weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WPWM kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met WPWM of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WPWM.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WPWM slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van 350 euro.

Iedere aansprakelijkheid van WPWM voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

WPWM is nimmer aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door WPWM aangebrachte wijzigingen of implementaties.

3. Contractant vrijwaart WPWM voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van WPWM.

4. Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. WPWM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WPWM is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. De houder van de website is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AVG privacy regels.

5. WPWM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door contractant aangeleverd promotiemateriaal. Dit is inclusief het fotomateriaal wat wordt aangeleverd – Contractant heeft de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van rechtenvrije fotos.

6. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die WPWM mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan WPWM. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die WPWM als gevolg daarvan lijdt.

8. Opdrachtgever vrijwaart WPWM van alle vorderingen van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van opdrachtgever of onrechtmatig handelen van derden op of aan de website(s) van opdrachtgever of de door opdrachtgever gebruikte servers. De verantwoordelijkheid tot naleving van de AVG regels liggen volledig bij de contractant.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WPWM.

14. Buitengebruikstelling

1. WPWM heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien contractant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens WPWM niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien contractant binnen een door WPWM gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.

15. Klachten

1. Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens WPWM vervalt.

2. Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van WPWM.

3. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Een klacht schort de verplichtingen van contractant niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden

1. WPWM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 7 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot 10 dagen na de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden dit kenbaar maken bij WPWM.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WPWM en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor contractanten gevestigd buiten Nederland.

18. Eigendom

1. Alle door WPWM geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van WPWM tot het moment dat de opdrachtgever alle vorderingen betreffende de levering heeft voldaan.
2.Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is en blijft WPWM de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot (het resultaat van) de geleverde diensten en verrichte werkzaamheden, zoals de intellectuele eigendomsrechten inzake bij de ontwikkeling van websites geleverde databases en broncodes.
3. De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtgever. WPWM mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch deze doorgeven aan derden.
4. Indien de samenwerking door één van de partijen wordt stopgezet en al de openstaande facturen voldaan zijn, zal WPWM de opdrachtgever een elektronische lijst (in Excel of tekstbestand, al naar gelang de keuze van de opdrachtgever) bezorgen met alle gegevens van de opdrachtgever uit de database, waarna WWPM deze gegevens permanent zal verwijderen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers.
5. Onder alle opgeleverde websites, webwinkels en applicaties heeft WPWM het recht de tekst ‘Powered by WPWM´ te plaatsen, tenzij anders overeengekomen
6. Een eventueel afgegeven SSL-certificaat is onlosmakelijk verbonden met de hosting bij WPWM en kan niet worden meeverhuisd

19. Vertalingen/Translations

Een vertaling van de voorwaarden kan worden aangevraagd via info@wpwm.nl – A translation of these conditions can be requested via info@wpwm.nl